Ασφάλεια Μεταφορών

Ασφάλιση Μεταφορών & Ευθύνης Μεταφορέα /Διαμεταφορέα

 

Κάλυψη μεταφερόμενων εμπορευμάτων οπουδήποτε στον κόσμο, με όλα τα μέσα μεταφοράς.

 

Η κάλυψη παρέχεται σχεδόν για κάθε είδος φορτίου, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τρόπο μεταφοράς του.

Η ασφάλιση των μεταφερομένων εμπορευμάτων και φορτίων εξασφαλίζει αποζημίωση στην πλήρη αξία τους όταν αυτό απαιτηθεί, κάτι που δεν καλύπτεται από την ευθύνη του μεταφορέα, σύμφωνα με το «CMR Convention»’, τα «Hague Rules» ή το «Warsaw Convention», για τις οδικές, θαλάσσιες ή αεροπορικές μεταφορές αντίστοιχα.

 

Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα αυτόματης ασφάλισης διακινούμενων εμπορευμάτων με ειδικές συμβάσεις «Open Covers» που απαλλάσσουν τις μεγάλες εισαγωγικές και εξαγωγικές εταιρείες από τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διατυπώσεις ασφάλισης της κάθε μεταφοράς των εμπορευμάτων τους.

 

Επιπλέον, καλύπτει την Αστική Ευθύνη Μεταφορέα και Διαμεταφορέα σύμφωνα με τους όρους των Διεθνών Συμβάσεων που ισχύουν για τις άμεσες υλικές ζημιές ή απώλειες που προκαλούνται στα μεταφερόμενα εμπορεύματα