Ασφάλεια Πιστώσεων

Η ασφάλιση πιστώσεων  είναι ένας οικονομικός και εύχρηστος τρόπος να διασφαλίσετε την  πληρωμή για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που παρέχετε επί πιστώσει. Η ασφάλιση πιστώσεων δεν είναι μόνο ένα εργαλείο εμπορικής προστασίας, αλλά κυρίως μία υγιής επένδυση κερδοφορίας και ανάπτυξης.ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ-2-

Η δραματική αύξηση των ακάλυπτων επιταγών αλλά και η αδυναμία πληρωμής από πελάτες «υπεράνω πάσης υποψίας» αποτελούν τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι επιχειρηματίες αναζητούν τρόπους εξασφάλισης των πληρωμών τους με κάθε κόστος.

 

Η ασφάλιση των πιστώσεων έχει σαν αντικείμενο την κάλυψη του κινδύνου απώλειας της πίστωσης που έχει χορηγήσει μια επιχείρηση στους πελάτες της. Καλύπτει ουσιαστικά τον κίνδυνο μη πληρωμής, από τους πελάτες μιας επιχείρησης, των υποχρεώσεων τους, από την αγορά εμπορευμάτων και υπηρεσιών. Αποζημιώνει τους ασφαλιζόμενους σε  περίπτωση «αποδεδειγμένης αφερεγγυότητας», που συμβαίνει όταν ο αγοραστής πτωχεύσει ή όταν έλθει σε δικαστικό ή εξωδικαστικό διακανονισμό με τους πιστωτές του. Επίσης όταν παρατηρείται «καθυστερημένη πληρωμή», δηλαδή  όταν ο αγοραστής καθυστερεί την πληρωμή των υποχρεώσεων του στον ασφαλισμένο, μετά τη λήξη της αρχικής διάρκειας πίστωσης.