Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών

Τα ασφαλιστήρια Φωτοβολταϊκών, σας προσφέρουν ολοκληρωμένη προστασία τόσο κατά την περίοδο εγκατάστασης και συναρμολόγησης όσο και κατά την περίοδο λειτουργίας της μονάδας .

 

Συνδυάζουν καλύψεις για πάσης φύσεως ζημιές στα ίδια τα μηχανήματα, Αστική ευθύνη έναντι τρίτων αλλά και απώλειας κερδών σε περίπτωση που η μονάδα τεθεί εκτός λειτουργίας.

 

Κατά τη διάρκεια συναρμολόγησης των εγκαταστάσεων, με ασφαλιστήριο Κατά Παντός Κινδύνου Συναρμολόγησης.

 

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας Οικιακών και επαγγελματικών εγκαταστάσεων, με εξειδικευμένα προγράμματα ασφάλισης με σκοπό την προστασία των εγκαταστάσεων από κινδύνους όπως : πυρκαγιά, κλοπή, σεισμό, καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα, κακόβουλες ενέργειες, απώλεια εσόδων σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας που θα προέλθει από καλυπτόμενη υλική ζημιά στις εγκαταστάσεις κ.α.

 

Ασφάλιση Αστικής ευθύνης, η οποία καλύπτει κάθε ποσό (συμπεριλαμβανομένων και των δικαστικών δαπανών που επιδικάζονται σε βάρος του ασφαλισμένου) που θα υποχρεωθεί να καταβάλει σε τρίτους η επιχείρηση ή ο ιδιώτης για αποζημίωση λόγω σωματικής βλάβης ή υλικής ζημιάς που προκλήθηκε από τη λειτουργία της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.