Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών

Σας προσφέρουν ολοκληρωμένη προστασία τόσο κατά την περίοδο εγκατάστασης και συναρμολόγησης όσο και κατά την περίοδο λειτουργίας της μονάδας .

 

 

Συνδυάζουν καλύψεις για πάσης φύσεως ζημιές στα ίδια τα μηχανήματα, αστικές ευθύνες έναντι τρίτων αλλά και απώλειας κερδών σε περίπτωση που η μονάδα τεθεί εκτός λειτουργίας.

 

Κατά τη διάρκεια συναρμολόγησης των εγκαταστάσεων, με ασφαλιστήριο Κατά Παντός Κινδύνου Συναρμολόγησης .

 

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας Οικιακών και επαγγελματικών εγκαταστάσεων, με εξειδικευμένα προγράμματα ασφάλισης με σκοπό την προστασία των εγκαταστάσεων από κινδύνους όπως : πυρκαγιά, κλοπή, σεισμό, καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα, κακόβουλες ενέργειες, απώλεια εσόδων σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας που θα προέλθει από καλυπτόμενη υλική ζημιά στις εγκαταστάσεις κ.α.

 

Αστικής ευθύνης, η οποία καλύπτει κάθε ποσό (συμπεριλαμβανομένων και των δικαστικών δαπανών που επιδικάζονται σε βάρος του ασφαλισμένου) που θα υποχρεωθεί να καταβάλει σε τρίτους η επιχείρηση ή ο ιδιώτης για αποζημίωση λόγω σωματικής βλάβης ή υλικής ζημιάς που προκλήθηκε από τη λειτουργία της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.