Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Εφόσον οι επισκέπτες ο λήπτης της ασφάλισης/ ασφαλισμένος (υποκείμενο δεδομένων) επιθυμούν υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας  συμφωνούν να : παρέχουν αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που τους ζητούνται στις σχετικές φόρμες επικοινωνίας.

 

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία αποστέλλονται από τον χρήστη κατά την διάρκεια της συμπλήρωσης μιας φόρμας επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την  καλύτερη δυνατή επικοινωνία με τον χρήστη που συμπλήρωσε την φόρμα.

 

Η ιστοσελίδα www.simvoulos-asfalisis.gr  είναι GDPR compliance, έχει συμμορφωθεί ως προς τον κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων της Ε.Ε. (GDPR – General Data Protection Regulation).

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Με το παρόν έγγραφο θέλουμε να ενημερωθούν οι επισκέπτες της ιστοσελίδας, ο λήπτης της ασφάλισης/ ασφαλισμένος (υποκείμενο δεδομένων) για τις πράξεις συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων που διενεργούνται από τον ασφαλιστικό σύμβουλο Τζουγανατο Παναγιώτη, που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, Αγίου Βασιλείου αριθμός 3 (Α.Φ.Μ. 040272940, τηλ. 2155203811, tzouganatos@simvoulos-asfalisis.gr) κατ’ εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 7 και 9 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ./Ε.Ε./ 679/2016).

 

Η συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια της δραστηριότητας ως ασφαλιστικός σύμβουλος  και συγκεκριμένα:

 

Ο σκοπός της επεξεργασία δεδομένων είναι κατ’ εντολή του υποκειμένου να τον φέρει σε επαφή με ασφαλιστικές εταιρείες, να προβεί σε όλες τις αναγκαίες προπαρασκευαστικές εργασίες για τη σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης, να λαμβάνει την αποδοχή από την ασφαλιστική εταιρεία και να βοηθά κατά την διαχείριση και την εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης, ιδίως σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου.

 

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται :

 

Στο έντυπο Αναγκών, στις φόρμες επικοινωνίας, στην αίτηση ασφάλισής, στα συνοδευτικά αυτής έγγραφα και δικαιολογητικά, και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα τα οποία το υποκείμενο έχει γνωστοποιήσει ή θα γνωστοποιήσει είτε προφορικά είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο , έγγραφο ή ηλεκτρονικό.

 

Η επεξεργασία των δεδομένων περιλαμβάνει :

 

(Δεδομένα Ταυτοποίησης)  όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ. (Δεδομένα Επικοινωνίας) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ αλληλογραφίας, αριθμοί τηλεφώνου/φαξ. (Δεδομένα Πληρωμής)  τραπεζικοί λογαριασμοί , χρεωστικέ/πιστωτικές και λοιπές κάρτες. (Δεδομένα Ασφάλισης) οικονομική/ περιουσιακή κατάσταση, επενδυτικούς/αποταμιευτικούς στόχους, δεδομένα υγείας, ιατρικοί φάκελοι, ασφαλιστικά βιβλιάρια, δεδομένα για οδηγική συμπεριφορά. (Δεδομένα Διακανονισμού) διαχείριση των απαιτήσεων από ασφάλιση που εμπεριέχονται στην αίτηση καταβολής αποζημίωσης/εξαγοράς/καταβολής ασφαλίσματος ή σε συνοδευτικά αυτής έγγραφα/ δικαιολογητικά ή σχετίζονται με αυτήν.

Δεδομένα μπορεί να διαβιβαστούν σε ασφαλιστικές εταιρείες, σε ασφαλιστικά πρακτορεία η μεσίτες ασφαλίσεων που συνεργαζόμαστε.

 

Χρόνος επεξεργασίας

 

Αποθηκεύονται και εν γένει επεξεργάζονται τα δεδομένα για το χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) έτη από την λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης με οποιονδήποτε τρόπο και μέχρι πέντε (5) έτη σε περίπτωση μη σύναψης ασφαλιστικής σύμβασης.

Το υποκείμενο δεδομένων ενημερώνεται ότι έχει δικαίωμα να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή την συγκατάθεσή του καθώς και για τις συνέπειες της τυχόν ανάκλησης. Επίσης το υποκείμενο δεδομένων έχει τα εξής δικαιώματα, όπως ορίζονται στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ./Ε.Ε./ 679/2016) . Συγκεκριμένα:

 

Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων

 

Δικαιούται να έχει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα που τηρεί, διαθέτει και επεξεργάζεται η Εταιρία. Δικαιούται να ζητήσει διόρθωση ανακριβειών ή ανεπίκαιρων δεδομένων που τον αφορούν ή την συμπλήρωση των ελλιπών δεδομένων του. Δικαιούται να ζητά την διαγραφή δεδομένων του από τα αρχεία εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί. Δικαιούται να ζητά τον περιορισμό της χρήσης των δεδομένων του σε περίπτωση που αμφισβητεί την ακρίβειά τους. Δικαιούται να λαμβάνει τα δεδομένα που έχει ο ίδιος παράσχει σε δομημένο κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο.

 

Η άσκηση των προαναφερόμενων δικαιωμάτων προϋποθέτει την υποβολή, χωρίς κόστος, έγγραφης αίτησης στο tzouganatos@simvoulos-asfalisis.gr ή στο Αγίου Βασιλείου 3 Περιστέρι Αττικής. Σε κάθε δε περίπτωση δικαιούται να απευθυνθεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είτε σε γραπτή μορφή (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115-23) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr). Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, η Εταιρία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρων για την ικανοποίησή του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση.